застрахователно обезщетение при ПТППри настъпили смърт, леко или тежко нараняване от катастрофа, трудова злополука и др. често пострадалите хора или фирми не знаят как да търсят правата си пред застрахователните. Всички лица пострадали от подобни катаклизми или нещастни случаи могат да предявят своите претенции за претърпените вреди пред съответната застрахователна компания.

Застрахователят отказва изплащане на пари

Често застрахователните компании, постаноявяват отказ от изплащане на застрахователни обезщетения, позовайки се на несъществуващи или несъществени обстоятелства, които нямат никакво отношение при вземане на рашение от застрахователя да изплати или не дължимото се обезщетение. В практиката сме установили, че често лицата спрямо, които е постановен отказ от изплащане на обезщетение не търсят правата си по съдебен ред.

Нашият съвет е винаги при отказ от изплащане на обезщетение е да се обърнат към адвокат, които професионално и адекватно ще събере дължимите пари за претърпени вреди от катастрофата, нещастният случай или др. обстоятелство, представляващо покрит от застрахователя риск. В практиката си сме установили, че в повечето случай съдебният иск за изплащане на застраховката се уважава от съда в пълен размер от съда т.е. пострадалото лице или неговите роднини поличават в пълен размер парите, които се дължат от застрахователя.

Пострадалият и роднините му могат да получат обезщетение

Не са редки и случаите, при които пострадали от ПТП, трудови злополуки и т.н. не търсят обезщетение за своите имуществени и неимуществени вреди при ПТП, въпреки че виновният водач има застраховка „Гражданска Отговорност“. Причината за това може да бъде всякаква, като например бавен процес, високи съдебни такси и т.н.

Практически обаче, ако бъде заведено дело срещу застраховател, 90% и повече от заведените искове се присъждат в пълен размер в ползва на пострадалото лице или неговите роднини, като направените разноски за адвокатски хонорар и съдебна такса се присъждат в полза на ищеца, т.е. лицето, което е завело иска срещу застрахователя. Нещо повече, с приемането на новия процесуален закон, съдебните производства се съкратиха като процесуални усилия и време.

Свържете се с адвокат по застрахователни дела

Всичко описано по – горе идва да покаже, че винаги, когато сте пострадали и увредени от застрахователно събитие – ПТП, трудова злополука и т.н. е редно да се обърнете към компетентен адвокат, които да ви посъветва как може да действате, включително и да опита да извънсъдебно да ви помогне да съберете дължимото ви застрахователно обезщетение или ако застрахователят не желае да плати извън съда, адвокатът да ви представлява в съда, където можете да осъдите застрахователя.

Ние представляваме пострадали от ПТП, както в случай на смърт и техните роднини, за да им помогнем да получат обезщетение от застрахователите на виновният водач. Свържете се с нас на 052/605997, за да ви помогнем.

Прочети още по темата тук:


Коментари

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Post

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.