адв. Милен Христов е обжалвал изискването за налични МПС, като към настоящият момент има неокончателно съдебно решение, с което Адмиистративен съд – софия отменя тези исисквания. Повече информация за случая можете да прочетете ТУК.

trucking-licenceВъв връзка с промените в Закона за автомобилните превози от 22.07.2014, ИААА започна промени в процедурите по издаване, продължаване и промяна на Европейските транспортни лицензи (лиценз на Общността), както и при подновяването на финансовата стабилност.

Изискване за наличие на собствени/наети товарни автомобили

Законовото изискване е уредено в новата аления 2 на чл. 11 от ЗАвП:

(2) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2014 г.) Когато се установи, че вследствие на промяна на показателя за финансова стабилност, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3, броят на издадените заверени копия на лиценза на Общността или на удостоверенията за обществен превоз на моторно превозно средство е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността и/или за които може да докаже финансова стабилност, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността или удостоверения за обществен превоз на моторно превозно средство.

Както се вижда от самият текст, директорът на ИААА може да отнема “излишните екстра” копия, зад които не седи реално товарен автомобил/влекач. Причината за тази разпоредба е масовата практика за “отдаване под наем” на заверени копия на лицензи на транспортни фирми, които нямат издаден лиценз на тяхно име.

Незаконосъобразното тълкувание на ИААА

Във връзка с тези изменения на ЗАвП, на 30.07.2014 на интернет сайта си ИААА, публикува съобщение в което се казва, че определят допълнителни изисквания в процедурата за издаване, продължаване, промени и доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността, а именно:

освен досега изискуемите документи, всеки превозвач задължително предоставя на електронен носител и следната информация:

  • Данни за моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейност в табличен вид, във формат Microsoft Excel (.xls) (само за международен превоз на пътници и товари);

Забележка: Едно превозно средство може да бъде включено само към един лиценз, т.е. към лиценз на Общността или лиценз за извършване на превоз на територията на Република България.

  • Файлове със сканирани: свидетелство за регистрация част І, договор за наем; или заверено извлечение от договор за лизинг с данни за лизингополучателя и превозното средство, когато не са собственост на превозвача, за всяко моторно превозно средство.
  • Данни относно спазване на изискването за установяване на територията на Република България (офис, експлоатационен център и гаражна площ) в табличен вид, във формат Microsoft Excel (.xls);
  • Файлове със сканирани копия на документи, удостоверяващи собственост, наем и договори за възлагане за офиса, експлоатационния център и гаражната площ.

Това съобщение, по мое мнение е един незаконосъобразен общ административен акт на ИААА. В тази връзка ние от MH LEgal вече подадохме в срок жалба за незаконосъобразност срещу този акт на ИААА към Административен Съд- София по реда на АПК.

Мотивите за незаконосъобразност на акта на ИААА

Като цяло, без навлизане в подробности, мотивите са в две насоки:

Процедурите по лицензионният режим се описват подробно в Наредба №11 за международният автомобилен превоз на пътници и товари. От прегледа на текста на последната редакция на наредбата става ясно, че тя не е изменяна и новите изисквания на ИААА не се съдържат в нея. Въпреки това ИААА незаконосъобразно поставя нови изисквания към притежателите на лицензи.

На второ място, това изискване на ИААА е в очевидно противоречие с чл. 11 ал.2 на ЗАвП както и с чл.5 ал.2 от Регламен (EC) 1071/2009 , където изрично и черно на бяло се казва, че първо се издава лиценза (завереното копие) и едва след това, при последваща проверка се отчита, дали зад това заверено копие стои реален товарен автомобил/влекач.

Очевидно ИААА, погълнати от желанието си за стрикност, действат незаконно като поставят изисквания, както в противоречие със закона така и в противоречие с Европейското законодателство.

След входирането на нашата жалба, ще последва обявление в Държавен вестник до всички заинтересовани страни. Апелирам към всички транспортни фирми, притежаващи Лиценз на Общността да се включат като жалбоподатели в процедурата, която ние сме започнали. Не бива да се търпят своеволия от страна на ИААА и ДАИ.

Прочети още по темата тук:

  • Няма сходни теми

Коментари

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Post

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.