От вчера (24.11.2011) са в сила измененията в Наредба 11/31.10.2002 на МТИТС. Основните неща, които се променят касаят доказването на финансовата стабилност на фирмите, които са лицензирани за превоз на пътници и товари в рамките на Европейския съюз. Най-основно, това което се отнася до самия лиценз е следното:

Притежателите на лиценза трябва всяка година да доказват финансова стабилност

  • Това трябва да стане до 30 дни от изготвянето на годишните им финансови отчети (ГФО). В конкретният случай за предаването в ИААА, крайният срок следва да бъде 30 Април (крайният срок за изготвяне на ГФО съгласно Закона за счетоводството е 31 Март).
  • Освен с банкова гаранция или достатъчен собствен капитал, достигането на изискванията за финансова стабилност вече може да се доказва и чрез сключване на застраховка “Гражданска отговорност”. Периодът на застраховката трябва да е 1 година. Застраховката трябва да бъде от вида посочен в по раздел ІІ, буква “А”, т. 3, 8, 9, 13 и 16 от приложение № 1 от Кодекса да застраховането а именно (Видове застраховки. Рискове.) :

……….

3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства).

Всяка щета или загуба, нанесена на:

– сухопътни моторни превозни средства;

– сухопътни безмоторни превозни средства.

……

8. Пожар и природни бедствия.

Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от:

– пожар;

– експлозия;

– имплозия;

– буря;

– други природни бедствия;

– атомна енергия;

– свлачища.

9. Други щети на имущество.

Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като кражба, освен включените в т. 8.

………..

13. Обща гражданска отговорност.

Всяка отговорност за вреди освен посочените в т. 10, 11 и 12.

………..

16. Разни финансови загуби:

– рискове, свързани със заетостта;

– обща недостатъчност на доходи;

– лошо време;

– загуба на доходи;

– текущи общи разходи;

– непредвидени търговски разходи;

– загуби на пазарна стойност;

– загуби на рента или доход;

– косвени търговски загуби освен посочените по-горе;

– други финансови загуби (нетърговски);

– други финансови загуби.

За издаване на нови лицензи, се прилагат направо новите изисквания.

За продължаване на срока на съществуващите лицензи, се подават заявления за удължаване като се прилагат съответно документи покриващи новите изисквания.

Изисквания към ГФО

Въпреки, че чл.6, ал.7,т.3 буква”а” казва, че ГФО се подава в ИААА ” в 30-дневен срок от съставянето на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период;“, по долу в Наредбата (чл.6 отново) е упоменато:

(10) (Нова – ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Тук  според мен Наредбата не е много ясна – дали отчетите на предприятията които не подлежат на задължителен одит, се представят пред ИААА одитирани или се избира обикновен отчет + банкова гаранция/застраховка. Текстът според мен не е достатъчно ясен и на пръв поглед дори противоречащ си.

Прочети още по темата тук:


Коментари

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Post

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.