Изискванията за налични МПС преди издаване на лиценз са нищожни

След промените в Закона за Автомобилните превози от юли 2014 г., за Изпълнителна Агенция "Автомобилна Администрация" (ИААА) започна да води регистър на МПС към лицензите на Общността за превоз на пътници или товари.

Проблемът "налични МПС" преди издаване на международен лиценз за товари и пътници

В тази връзка нито бяха издадени някакви наредби, нито бяха направени промени в наредби, които да регулират този регистър. Вместо това се появи едно съобщение от 30.07.2014 в саита на ИААА, в което всички превозвачи, настоящи и бъдещи, се задължават да:

...при изпълнение на дейностите по лицензионния режим (издаване, продължаване, промени и доказване на финансова стабилност на лиценз), освен досега изискуемите документи, всеки превозвач задължително предоставя на електронен носител и следната информация

Така ИААА създава изискване всеки превозвач (вкл. и бъдещ) да има налични МПС и преди издаване на нов лиценз или увеличаване броя на копията към вече издаден такъв лиценз.

Ако сте малък превозвач, абсолютно икономически неефективно е да закупите влекач/автобус и той да стои паркиран един месец, докато ИААА обработва заявлението ви за издаване на нов лиценз или допълнително копие.

Изискване на налични МПС преди издаване на лиценз за транспортна дейност е незаконно

Тъй като нашата кантора е силно специализирана в транспортното право, включитено и международно транспортно право ние установихме, че тези изисквания са абсолютно незаконни. Още повече, самото съобщение не посочва въз основа на какъв нормативен акт се поставя изискване за наличие на МПС преди издаване на нов лиценз или увеличаване на копията към издаден вече лиценз.

Във връзка с това, ние говорихме с двама наши клиенти, транспортни фирми, които извършват международна трнспортна дейност на товари, да подадем жалба в Софийски Администартивен съд.

Поради липса на конкретна заповед или наредба, ние обжалвахме общ административен акт, който всъщност е съобщението на сайта на ИААА. Това съобщение създава задължения на всички настоящи и бъдещи превозвачи да притежават МПС преди издаване на лиценз, като това задължение не присъства в нито един нормативен акт. Дори напротив, това задължение противоречи на чл. 5 буква 'б' от Регламент 1071/2009:

б) след получаване на разрешението, да разполага с едно или повече превозни средства</strong>, които са регистрирани или по друг начин са пуснати в движение в съответствие със законодателството на съответната държава-членка, независимо дали тези превозни средства са изцяло негова собственост или се ползват например съгласно договор за покупко-продажба на изплащане, наем или лизинг;

Както се вижда, Регламентът поставя изискването за наличност на МПС едва след издаването на лиценза/копието, а не преди, както изиксва ИААА.

Съдът реши, че действията на ИААА са нищожни

След повече от година съдебни действия, Административен Съд - София град излезе с решение, в което прогласява за нищожен общият административен акт, с което се налага изискване за налични МПС преди издаване на нов лиценз или преди увеличаване на копията към зидаден вече такъв. В мотивите си съдът открива, че:

Това задължение не е предвидено и в производството по първоначално издаване на лицензи по ЗАвП – чл.7, ал.1, изр.първо, нито в Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Преценката за финансова стабилност на превозвача – чл.6 от Наредбата, също не налага предварителното представяне на данни за собствени или ползвани превозни средства. Изискването, поставено в съобщението, още при подаване на заявление за издаване на лиценз, освен досега изискуемите документи да се предоставят и данни за регистрираните автомобили, с което ще се извършва дейността, представлява „дописване“ на закона, което е недопустимо.

Следва да видим, дали ИААА ще обжалва първоинстанционното решение. Ако то влезе в сила, никоя от областните дирекции на ИААА не следва да изисква копия от талоните на МПС, когато подавате заявления за нов лиценз или за увеличаване на копията към съществуващ такъв.

Ако вашата транспортна фирма има нужда от обжалване на наказателни постановления или по-заплетени юридически казуси, можете да се свържете с нашата адвокатска кантора за консултация и извършване на последващи съдебни действия.

Имате въпрос? Моля, свържете се с нас.