Новите правила при прехвърляне на недвижими имоти или моторни превозни средства.

20 Mar 2024

Тази година влизат в сила нови правила за нотариусите, които ще имат значително въздействие върху сделките свързани с недвижими имоти или моторните превозни средства.

Съгласно последните законодателни промени, в сила от 03 май 2024 година, ще бъде въведен нов процес за проверка от страна на нотариусите. Те ще трябва да извършват проверка по електронен път в НАП за установяване наличието или липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на гражданите, които искат да прехвърлят недвижими имоти или моторни превозни средства. Нотариусите ще имат достъп до информация за всички задължения на лицето, а не само за тези отнасящи се за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Тоест всички установени задължения от НАП, както и предявените от външен взискател за принудително изпълнение в НАП към момента на проверката.

Ако се установят задължения, продавачите ще имат две възможности - или да платят задълженията си или ще трябва писмено да декларират, че са съгласни публичните им задължения да се погасят от сумата срещу прехвърлянето. Също така и за купувача ще възникне ново задължение, а именно да внесе дължимата сума в съответния бюджет. Задължението на купувача ще бъде изрично записано в нотариалния акт/договора за покупко-продажба.

Тази законодателна промяна ще доведе до по–голяма успеваемост и увеличаване на събираемостта на публичните вземания и ще отпадне задължението на гражданите да представят декларации за липса на непогасени публични задължения.

Какво на практика значи това? Означава, че ако продавате имот или автомобил и имате неплатени осигуровки, данъци или глоби или трябва да погасите всичко преди да продадете имота/автомобила си, или да се съгласите тези задължения да бъдат удържани от цената, която ще получите за продажбата. Нотариусите ще следят стриктно за това, защото ако пропуснат, ще носят имуществена отговорност за това че НАП е бил ощетен.

Нашият екип постоянно следи настъпващите промени в областта на законодателството, за да гарантира спокойствие и увереност на нашите клиенти. В случай на нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас.